Roach Sensei Aikido Demonstrations

Ushirote Kubitori


Tantodori, Jotori, Bokkentori


Suwari Waza


Koshinage


Kihon


Katatetori Jiyuwaza


Kaeshiwaza


Hanmi Handachi


Jo Suburi 1-5


Jo 31-Count Kata


Youth Demo - Ikkyo 1


Youth Demo - Ikkyo 2


Youth Demo - Ikkyo 3


Youth Demo - Front Rolls


Youth Demo - Koshinage Omote


Youth Demo - Koshinage Ura